Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operatorem serwisu internetowego działającego
pod domeną www.mindstore.pl jest
ChangeMakers z siedzibą ul. Smocza 26/93 (01-
041 Warszawa), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr: 453706, o nr NIP:
9591580062, nr REGON: 292820426. Serwis Mindstore.pl obsługuje, lub w jej imieniu jest
obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację
użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w
celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony
prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych
przez Mindstore.pl oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym
zakresie.
Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Mindstore.pl jako
administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do
ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i
przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.
 

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.
a) dane osobowe
    Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania
    świadczonych przez Mindstore.pl usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych
    danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych
    podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
    1) imię i nazwisko ew. nazwa,
    2) adres e-mail,
    dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
    dane rozszerzone (oprócz ww. danych):
    3) adresu zamieszkania, dane statystyczne,
    4) w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność
       gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwę firmy, jej
       adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
       Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do
       realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych
    Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za
    pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie
    dotyczy to zbieranych danych podstawowych.
    Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach Mindstore.pl i
    są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami
    uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni
    przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora
    Bezpieczeństwa Informacji.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze
uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma
też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych
W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której
użytkownik może zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane, w
tym osobowe. Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są
niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub
w celach księgowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać
e-mail na adres info@changemakers.pl. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia
informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na
celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

4. Do czego używane są zebrane informacje?
Serwis wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania
za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania,
do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i
informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Mindstore.pl, produktów i
usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub
dozwolonym przez prawo.

5. Pliki cookie
W niektórych witrynach internetowych Mindstore.pl można napotkać pliki cookie. Są to
małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji
jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia
lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich
wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można
wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn
internetowych mogą przestać być dostępne.

Mindstore.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu